استفاده از آینه در دکوراسیون باعث تغییرات اساسی در دیزاین فضا میشود برای مثال به هر فضایی که میخواهیدآن را از لحاظ بصری گسترش دهید اینه به ان اضافه کنید.

اینه ها بزرگ باعث درخشندگی فضا میشود.

اینه هایی که قدی هستند و قاب شدن رو روی زمین قرار میگیرند گزینه مناسب برای استفاده در فضاهای کوچک است.