در اپارتمان ها وساختمان ها اولین چیزی که خود نمایی میکند نمای ساختمان است بنابراین باید ساختمان دارای طراحی نمای اصولی و کاملا معمارانه باشد. اینکه نماهای مرسوم در یک منطقه را ملاک قراردهیدیم کار درستی نیست برای اینکه فضای شهری زیبا و معمارانه ای داشته باشیم باید صورت ساختمان یا نمای ساختمان خود را زیبا و اصولی طراحی کنیم.

بااستفاده از اصول طراحی نما میتوان ساختمان منحصربه قردی داشته مانند نمای متحرک ساختمانی در رشت که میتوانید برای دید ویدیو اینجا کلیک کنید.

نمای ساختمان باید دارای پویایی باشد پویایی و سیال بودن در نما میتواند با عوض کردن ابعاد بازشوها و یا تلفیق مصالح و یا میتوان گفت استفاده مناسب و اصولی از المانهای عمودی و افقی در طراحی نما

نکته دیگر اینکه نمای ساختمان ها را هم میشود بازسازی کرد با بازسازی مناسب و کم هزینه میشود ظاهار اپارتمان خود را تغییر دهید