وجود یک کتابخانه در خانه هر ایرانی الزامیست . وجود این عنصر در خانه میتواند فضایی دنج برای اعضای کتاب دوست خانواده ایجاد شود.