استفاده از اکسسوری مناسب در منزل یا فضای اداری بسیار مهم است چون وقتی یک فضا طبق یک سبک معماری طراحی میشود انتظار میرود تمام اکسسوریها متناسب با ان سبک باشد د رادامه چند نمونه تصویری مناسب میبینیم.