برای تهیه فضاهای جذاب و متفاوت کافی است مقداری فیزیک و معماری بدانیم این دست فضاها میتواند مغز شما را فریب بدهد یا چشم شما را درگیر کند در این قسمت گروه معماری تجویدی سر به یک نمونه در ایران زده که به خوبی این امکان را برای شما فراهم میکند که در چنین فضاهایی قدم بزنید. (رویا پارک )

رویا پارک درواقع دارای چند نوع فضاکه به ترتیب و خلاصه اگر بخواهیم بگوییم

  فضاهای سه بعدی که برای عکس برداری در نظر گرفته شده اند و فضایی که با جاذبه زمین بازی کرده اند و مغز شما را فریب میخورد 

دارای اتاق هایی که مبلمان برعکس اند 

برای دیدن این فضا کافیست اینجا کلیلک کنید.